[Giới thiệu] Tính năng Bang Hội

Tiên Nhân thân mến!

Bang Hội được mở khi Tiên Nhân đạt cấp 35

Giao diện sảnh Bang


Tại giao diện sảnh bang, Tiên chủ hoặc các tiên môn có thể tra xem thông tin chi tiết về bang hội của mình và tham gia vào nhiều tính năng của Bang Hội: Phó Bản Bang, Kỹ Năng Bang, Bàn Đào, Thủ Hộ (nhiệm vụ bang), Tiệm Bang, Boss Bang, Bang Chiến

Phó Bản Bang


Có 20 phó bản bang hội, tùy theo cấp bang hội sẽ mở phó bản bang tương ứng. Mỗi phó bản bang sẽ rơi nguyên liệu khác nhau, tối đa mỗi ngày được tham gia 3 lần trong phó bản bang, Tiên Nhân có thể tham gia tự bản thân hoặc tổ đội bang để vượt phụ bản.

Kỹ Năng Bang


Kỹ năng bang có tổng cộng 8 loại tương ứng 8 thuộc tính: Khí Huyết, Công Kích, Phòng Ngự, Tốc Độ, Bạo Kích, Kháng Bạo, Chính Xác, Né Tránh

Tối đa mỗi kỹ năng được tăng đến 50 cấp, để tăng cấp kỹ năng Tiên Chủ và Tiên Môn cần phải có điểm cống hiến bang.

Bàn Đào


Bàn đào là nơi để Tiên Chủ và Các Tiên Môn cống hiến mỗi ngày để thu thập điểm cống hiến bang và thăng cấp bang hội. Có 3 loại cống hiến bang hội:

- Bách Niên dùng Bạc cống hiến mỗi ngày 1 lần và nhận quà công hiến: 20 Quỹ Bang, 100 Cống Hiến, 1 Bàn Đào
- Thiên Niên dùng KNB khóa cống hiến mỗi ngày 1 lần và nhận quà công hiến: 500 Quỹ Bang, 500 Cống Hiến3 Bàn Đào
Vạn Niên dùng KNB cống hiến mỗi ngày 1 lần và nhận quà công hiến: 1.000 Quỹ Bang, 888 Cống Hiến5 Bàn Đào

Tiệm Bang


Tiên Chủ và Các Tiên Môn khi tích lũy được điểm cống hiến bang, có thể vào Tiệm Bang để đổi các loại đạo cụ và nguyên liệu cao cấp.

Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5