[Giới thiệu] Tính năng Đan Dược

Tiên Nhân thân mến!

Đan Dược được mở khi đạt cấp 60, tổng cộng có 8 loại đan dược tương ứng với 8 chỉ số thuộc tính của Tiên Nhân. Khi tăng cấp sẽ tăng chỉ số tiên khí theo từng thuộc tính mà Tiên Nhân thăng cấp.


Giao diện Đan Dược
8 loại đan dược tương ứng 8 thuộc tính tiên khí của Tiên Nhân bao gồm: Sinh Mệnh, Tấn Công, Phòng Ngự, Chính Xác, Né, Bạo Kích, Kháng Bạo, Tốc Độ


Tiên nhân dễ dàng tìm kiếm nguyên liệu Đan Dược tại chức năng phụ bản Bang Hội.Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5