[Giới thiệu] Tính năng Kinh Mạch

Tiên Nhân thân mến!

Kinh Mạch được mở khi đạt cấp 95, tổng cộng có 18 kinh mạch khi đột phá đốc mạch sẽ tăng thuộc tính của Tiên Nhân. 


Giao diện kinh mạch
Mỗi Kinh Mạch có 11 đốc mạch, Tiên Nhân cần đột phát hết tất cả đốc mạch mới có thể qua tầng kinh mạch tiếp theoĐể đốc mạch nguyên liệu cần thiết là đột phá đan, tùy theo từng cấp kinh mạch số lượng đan đột phá ở mỗi đốc mạch sẽ khác nhau. Tiên nhân có thể tham gia vào các tính năng hoặc Tiệm để có đột phá đan.
Chúc Tiên Nhân sớm ngày trùng sinh hóa kiếp - gia nhập thế giới tu tiên.


BQT Phàm Nhân Tu Tiên H5